Statut Općine Bebrina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

 

S  T  A  T  U  T

OPĆINE  BEBRINA

 

           Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.  03/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 123/17.), Općinsko vijeće Općine BEBRINA na svojoj 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je

S T A T U T

OPĆINE BEBRINA

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Bebrina , njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Bebrina (dalje u tekstu: Općina).

 

Samoupravni djelokrug Općine iz stavka 1. ovog članka uređen je u poglavljima kako slijedi:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

III. JAVNA PRIZNANJA

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
 2. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 1. Referendum
 2. Mjesni zbor građana
 3. Predstavke i pritužbe

VII. TIJELA  OPĆINE

 1. Općinsko vijeće

1.1.  Radna tijela općinskog vijeća

 1.     Općinski načelnik

VIII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni odjel

 1. JAVNE SLUŽBE
 2. MJESNA SAMOUPRAVA
 3. IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE

XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU

XIII. JAVNOST RADA

XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Granica općine ide granicama područja rubnih katastarskih općina u kojima su smještena naselja.

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bebrina, Banovci, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom  zakonom.

 

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Bebrini, Bebrina 81.

 

 1. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.  

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom.

Grb i zastava ne smije sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit omeđen crvenim obrubom. Na štitu se nalazi  crtež serežana (graničara)  srebrne boje  sa crnim obrubnim linijama.

Članak 6.

 Zastava općine Bebrina je jednobojna – tamno plave boje sa grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonale.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 širine.

Članak 7.

Dan općine Bebrina je 17. travanj – dan kada je konstituirano  Općinsko vijeće općine Bebrina i  time  ustrojena  Općina Bebrina kao jedinica lokalne samouprave.

Članak 8.

 Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

 • JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 10.

 Javna priznanja Općine su:

 

 1. Počasni građanin
 2. Nagrada za životno djelo, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti,
 3. Nagrada za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti,
 4. Zahvalnica za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 11.

 Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 12.

 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 13.

 Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

 O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine, ukoliko postoji, a ukoliko Općina nema službeno glasilo, objavit će se u službenom glasilu županije.

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 15.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 16.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalno gospodarstvo,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 12. promet na svom području te
 13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 Članak 17.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 18.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Županiju Brodsko-posavsku.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

 1. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 1. Referendum

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti:

 • najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
 • Općinski načelnik,
 • većina vijeća mjesnih odbora na području Općine
 • 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 21.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati:

– osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB)

–  i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Članak 22.

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

SredIšnje tijelo državne uprave će u roku od 60 dana od dostave prijedloga utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga i da li je referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona i u skladu s tim svoju odluku dostaviti Općinskom vijeću.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referensum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u člancima 1. i 2. ovog članka.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluka o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donosi se 2/3 većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 23.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži:

 • naziv tijela koje raspisuje referendum,
 • područje za koje se raspisuje referendum,
 • naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
 • obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,
 • referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
 • i dan održavanja referenduma.

Članak 24.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 25.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

 1. Mjesni zbor građana

 Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

 1. Predstavke i pritužbe

 Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 • TIJELA OPĆINE

Članak 30.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

Općinsko vijeće

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi Poslovnik o radu,
 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 4. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. donosi odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,
 8. donosi odluku o promjeni granice Općine,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 10. donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
 12. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
 13. daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 15. raspisuje lokalni referendum,
 16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 17. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 18. odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 19. predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,
 20. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 21. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bita, imenuje i razrješuje i  druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 22. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Odluke iz stavka 1. točke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 i 16. ovog članka te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina njegovih članova.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime koju je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

 Članak 33.

 Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća biraju članovi Općinskog vijeća iz reda članova Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova, na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja ili 1/3 (jedne trećine) članova Općinskog vijeća na način i postupak utvrđen Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine Bebrina.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu  sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 34.

 Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga s istim pravima potpredsjednik.

Smatra se da je predsjednik Općinskog vijeća odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije dostupan dužnosnicima i zaposlenicima općine radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

U slučaju da predsjednik Općinskog vijeća nije nazočan na sazvanoj sjednici Općinskog vijeća zamijenit će ga potpredsjednik i potpisuje sve odluke i druge akte koje je Općinsko vijeće donijelo na toj sjednici.

Članak 35.

Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika koji se biraju na način i u postupku kako je to propisano posebnim zakonom.

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 36.

 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog Zakona.

Članak 37.

 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 38.

 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
 • ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
 • smrću.

 Članak 39.

 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.

Vijećnik općinskog vijeća ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika;
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

–    ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 Članak 41.

 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 1. Radna tijela općinskog vijeća

Članak 42.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Mandatna komisija
 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 • Druga stalna i povremena radna tijela

Članak 43.

 Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 44.

 Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Druga stalna i povremena radna tijela:

 • proučavaju i razmatraju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
 • pripremaju prijedloge odluka i drugih akata,
 • daju mišljenja i prijedloge u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Članak 46.

 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 1. Općinski načelnik

Članak 47.

 Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima u postupku i na način kako je to propisano posebnim zakonom.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, izvršno tijelo je i zamjenik u slučajevima:

 • da je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom i
 • ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka 2 godine mandata.

Zamjenik Općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik stupaju na izabrane dužnosti prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od stavka 5. ovog članka, Općinski načelnik te njegov zamjenik, u slučaju iz članka  90. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Mandat Općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine.

Mandat Općinskog načelnika i njegovog zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata;
 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
 3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
 4. upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
 5. može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom;
 6. upravlja prihodima i rashodima Općine;
 7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
 8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
 9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
 10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
 11. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
 12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
 13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
 14. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
 15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
 18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
 19. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač;
 20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
 21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
 22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
 23. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
 24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
 25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
 26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
 27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te
 28. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 48.

 Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 49.

 Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od Općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 51.

 Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je Općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Pravo na zamjenika Općinskog načelnika ostvaruju i pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 52.

 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonerski.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovitih lokalnih izbora.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome na koji će način obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra se dan početka mandata.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijsti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave pisane obavijesti.

Ako Općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Ako Općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i druga prava vezana uz profesionalno obavljanje dužnosti određuje se odlukom Općinskog vijeća u skladu s odredbama posebnog zakona.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci, po prestanku obavljanja profesionalne dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja onoliko mjeseci koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno već volonterski nemaju pravo na naknadu po prestnku obavljanja dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 10. i 11. ovog članka, ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 53.

 Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • ukoliko su opozvani referendumom,
 • ukoliko u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora ne podnese ostavku na nespojivu dužnost koja je propisana posebnim zakonom,
 • ukoliko ne stupi na dužnost dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora o čemu je dužan predati pismenu vlastoručnu potpisanu izjavu o početku obnašanja dužnosti i
 • smrću
 • u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

 Ako mandat Općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik Općinskog načelnika.

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 Članak 54.

 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača na području općine.

 • UPRAVNA TIJELA

 

 1. Jedinstveni upravni odjel

 

Članak 55.

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelovanja.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom općine u skladu sa statutom i zakonom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika:

 1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,
 3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine ili neosnovano ne izvršava odluke ili postupa protivno njima,
 4. ako pročelnik svojim nesavjesnim radom prouzroči veću štetu općini ili zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine

 

Ako Općinski načelnik razriješi pročelnika sukladno točkama 1., 3. i 4. stavka 4. ovog članka, rasporedit će ga na drugo radno mjesto za koje ispunjava stručne uvjete.

Općina Bebrina može sa drugim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili može zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odluku donosi Općinsko vijeće.

Temeljem odluke Općinskog vijeća, Općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje:

 • način financiranja,
 • način upravljanja,
 • odgovornost,
 • statusna pitanja službenika i namještenika i
 • druga pitanja od značenja za to tijelo.

Članak 56.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

Službenici i namještenici poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i  usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina uređuju se posebnim zakonom.

Članak 57.

U prenijetim poslovima državne uprave, Jedinstveni upravni odjel ostvaruje sve funkcije tijela državne uprave.

Rad jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Jedinstveni upravni odjel ostvaruje javnost  rada davanjem izvješća i podataka o svom radu.

Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine.

 1. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 59.

 Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje Općinski načelnik.

 1. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

 Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 61.

 Mjesni odbori na području Općine su:

 1. Mjesni odbor Kaniža,
 2. Mjesni odbor Bebrina,
 3. Mjesni odbor Stupnički Kuti
 4. Mjesni odbor Banovci,
 5. Mjesni odbor Dubočac,
 6. Mjesni odbor Šumeće i
 7. Mjesni odbor Zbjeg.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 62.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine, članovi Općinskog vijeća te Općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 63.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijma prijedloga.

 Članak 64.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su:

 • vijeće mjesnog odbora i
 • predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 67.

Odluku o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova općinskog vijeća.

Članak 68.

 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 (sedam) članova.

Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva Općinski načelnik ili druga osoba koju on ovlasti.

Do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora prvoj konstituirajućoj sjednici predsjedava osoba iz stavka 2. ovog članka.

Vijeće mjesnog odbora donosi:

 • program rada mjesnog odbora,
 • pravila mjesnog odbora,
 • poslovnik o radu mjesnog odbora,
 • financijski plan i godišnji obračun,
 • donosi i provodi odluke iz svog djelokruga rada i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 69.

 Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora ima zamjenika koji se bira po postupku i na način kao i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Prijedlog za izbor predsjednika vijeća mjesnog odbora i njegovog zamjenika mora biti podržan od najmanje 1/3 (jedne trećine) članova vijeća mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva sjednice vijeća mjesnog odbora na vlastiti poticaj, predsjedava sjednicama, predlaže dnevni red, a dužan je sazvati sjednicu vijeća mjesnog odbora na zahtjev Općinskog vijeća ili 1/3 članova vijeća mjesnog odbora roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Predsjednika vijeća mjesnog odbora u slučaju spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 70.

 Mandat članova vijeća mjesnog odbora počinje teći danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora, a konstituiranje se smatra završenim izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.

Mandat predsjedniku, njegovom zamjeniku i članu vijeća mjesnog odbora prestaje:

 • danom podnošenja pismene ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužem od jednog mjeseca ili mu je oduzeta poslovna sposobnost,
 • danom odjave prebivališta s područja mjesnog odbora,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • odlukom o raspuštanju vijeća mjesnog odbora i
 • smrću.“

 

Ukoliko Općinski načelnik ocijeni da vijeće mjesnog odbora ne obavlja poslove iz svoje mjesne nadležnosti, ne održi sjednicu vijeća mjesnog odbora najmanje jednom u 6 mjeseci, učestalo krši zakon, učestalo krši i ne provodi odluke Općinskog vijeća i Općinskog načelnika te ne provodi vlastite odluke, Općinski načelnik može predložiti Općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora i uputiti prijedlog raspisivanja prijevremenih izbora za vijeće mjesnog odbora.

 

Odluka o raspuštanju vijeća mjesnog odbora ne može se donijeti u godini u kojoj se provode redovni izbori za vijeća mjesnih odbora.

 

Danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju redovnih ili prijevremenih izbora za vijeće mjesnog odbora, vijeće mjesnog odbora može provoditi vlastite odluke samo koje su donesene do stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a dužno je obavljati tekuće poslove i naročito provoditi odluke Općinskog vijeća i Općinskog načelnika do konstituiranja novoizabranog vijeća mjesnog odbora.

Članak 71.

 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 72.

 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

 Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 74.

 Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 75.

 Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 76.

 Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 77.

 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik,  te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 1. IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE

Članak 78.

 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.

Članak 79.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

U postupku upravljanja imovinom Općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 80.

Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
 • prihodi od naknade za koncesije ,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezu
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 81.

Temeljni financijski akt Opčine je proračun.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 82.

Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 83.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Donošenje proračuna predlaže Općinski načelnik  kao jedini ovlašteni predlagatelj proračuna.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi Odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 84.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 85.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU

 Članak 86.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte, te donosi pravilnike, naredbe, uputstva i zaključke i daje mišljenje o pojedinom pitanju iz svog djelokruga rada.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 87.

 Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 88.

 Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 89.

 Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

 Članak 90.

 Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 91.

 Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan opći akt koji je donijelo Općinsko vijeće dostaviti predstojniku ureda državne uprave u županiji, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Ukoliko se u zakonom propisanom postupku utvrdi da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, odluku o obustavi općeg akta od primjene donosi predstojnik ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji kao i središnja tijela državne uprave u okviru svog djelokruga na način i u postupku kako je to propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprvi i drugim propisima koji uređuju ovo područje.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika te raspisati prijevremene izbore.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 92.

 Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 93.

 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.

 Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se davanjem priopćenja i održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i davanjem informacija na način kako je to propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama.

XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE

 

Članak 94.

 O promjeni statuta općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za promjenu može podnijeti Općinski načelnik, 1/3 članova Općinskog vijeća, te većina vijeća mjesnih odbora s područja općine.

Promjenu statuta općine mogu pokrenuti građani putem inicijative građana.

Članak 95.

 O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu statuta.

Prijedlog za promjenu statuta, ako je predlagatelj Općinski načelnik dostavlja se članovima Općinskog vijeća, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga, a ako je predlagatelj 1/3 članova Općinskog vijeća, većina vijeća mjesnih odbora ili građanska inicijativa, tada se prijedlog dostavlja i Općinskom načelniku.

Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog ponovno ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 96.

 Statut općine se može promijeniti odlukom o izmjenama i dopunama statuta, a ako su promjene većeg obima može se izdati pročišćeni tekst statuta.

Članak 97.

 Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučajevima kada su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu donosi Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

Ako su promjene usuglašavanja sa zakonom ili organizacijskog karaktera propisanog zakonom, većeg obima, predlagatelj može izraditi prijedlog novog statuta koji se donosi na način i po postupku kao i promjene statuta.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 98.

 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 3/2013).

Članak 99.

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

 

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BEBRINA

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić

 

 

 

KLASA: 021-01/18-01/1

UR.BROJ:2178/02-03-18-3

Bebrina, 31. siječanj 2018. godine