Uprava Općine

Načelnik Općine Bebrina pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela Općine BEBRINA (dalje: JUO), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad JUO.

 

Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11) te članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), načelnik općine Bebrina donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina

 

Članak 1.

Mijenja se Prilog pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina (KLASA: 080-01/17-01/3, URBROJ: 2178/02-01-17-1 od 18. srpnja 2017. godine) pod nazivom Opisi radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova za radno mjesto I. PROČELNIK:

 • U dijelu Radno iskustvo, iza riječi sveučilišni prvostupnik dodaju se riječi odnosno stručni prvostupnik pravne struke.
 • U dijelu Razina obrazovanja iza riječi sveučilišni prvostupnik dodaju se riječi odnosno stručni prvostupnik pravne struke.
 • U dijelu Vještine i kompetencije u alineji 8. i 11. briše se riječ napredno.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranici Općine Bebrina: www.bebrina.hr.

KLASA: 080-01/17-01/3
URBROJ: 2178/02-01-17-2
Bebrina, 2. listopada 2017. godine

 

NAČELNIK OPĆINE
Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

 

IZVORNI DOKUMENT

Izmjena pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Bebrina

 


 

Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10 i 125/14), članka 6. st. 1. Odluke o ustrojstvu općinske uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 19/2010) i članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 3/2013) općinski načelnik Općine Bebrina donosi

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BEBRINA

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), uređuje se organizacija i utvrđuju nazivi i opisi radnih mjesta, broj izvršitelja, ključne odgovornosti, neophodno radno iskustvo, razina obrazovanja te vještine i kompetencije, mjerila za klasificiranje radnih mjesta i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, obveze i povrede obveza službene dužnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

 Članak 3.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik upravlja radom cijelog Jedinstvenog upravnog odjela na vlastitu odgovornost, a za svoj rad odgovara općinskom načelniku te nadzire rad službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Pročelnik je odgovoran za zakonit, pravodoban i pravilan rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Do izbora pročelnika radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik).

Načelnik može imenovati privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, iz reda zaposlenih službenika u Općini Bebrina.

Do izbora pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti određenog službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti pročelnika, načelnik će odrediti službenika koji će upravljati Jedinstvenim upravnim odjelom.

 

Članak 4.

Za obavljanje poslova u djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela određuju se radna mjesta prema ovom Pravilniku.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu klasificiraju se prema sljedećim mjerilima:

 • potrebno stručno znanje,
 • složenost poslova,
 • samostalnost u radu,
 • stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,
 • stupanj odgovornosti,
 • utjecaj na donošenje odluka.

 

Članak 5.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela utvrđen je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., i 61/11.), Statutom Općine Bebrina i ovim Pravilnikom.

 

Članak 6.

Unutarnja organizacija Jedinstvenog upravnog odjela primarno je određena sljedećim procesima upravljanja:

 • Procesi unutar Jedinstvenog upravnog odjela
 • Procesi upravljanja društvenim djelatnostima i gospodarstvom
 • Procesi upravljanja kulturalnim, sportskim, obrazovnim i zdravstvenim djelatnostima
 • Procesi upravljanja proračunom
 • Financijski procesi
 • Računovodstveni procesi
 • Knjigovodstveni procesi
 • Procesi upravljanja projektima
 • Procesi komunalnog gospodarstva
 • Upravni i opći procesi

 

III. PRIJEM U SLUŽBU

 

Članak 7.

Službenici i namještenici primaju se u službu u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., i 61/11.), a temeljem Plana prijama u službu.

 

Članak 8.

Radi osposobljavanja za samostalan rad i stjecanja radnog iskustva u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijma u službu.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Pročelnik JUO imenuje mentora iz reda službenika koji prati rad vježbenika.

Prijam u službu na navedenim radnim mjestima obavlja se sukladno propisima koji uređuju status službenika i namještenika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

Za prijam u službu službenici i namještenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.).

 

Članak 9.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta:

 

 1. NAZIV RADNOG MJESTA
  1. Pročelnik
  2. Viši stručni suradnik za projekte i opće poslove
  3. Stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove
  4. Viši referent za projekte i opće poslove
  5. Referent za uredsko poslovanje
  6. Komunalni redar
  7. Komunalni djelatnik

 

Članak 10.

Osnovni opisi poslova radnih mjesta utvrđeni prethodnim člankom, kao i broj izvršitelja, ključne odgovornosti, neophodno radno iskustvo, razina obrazovanja te vještine i kompetencije, mjerila za klasificiranje radnih mjesta i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta (u daljnjem tekstu: Opisi radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova) su u prilogu ovoga Pravilnika i smatraju se njegovim sastavnim dijelom.

 

Članak 11.

Osim poslova navedenih u prilogu ovoga Pravilnika, službenici i namještenici su dužni obavljati i sve druge poslove, koji obzirom na organizaciju rada, interna pravila Jedinstvenog upravnog odjela i uputa nadređenih, pravila i standarde struke, pripadaju u njihov djelokrug rada te sve poslove i radne zadatke koje im, privremeno ili trajno, u skladu sa zakonom povjeri načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili neposredno nadređeni.

 

IV. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 12.

Pročelnik može ovlastiti voditelja ili nekog od službenika upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada upravnog tijela.

 

Članak 13.

U upravnom postupku postupa službenik u čijem je opisu posla vođenje tog upravnog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u čijem je opisu posla vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili to radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine pravne stvari nije određena zakonom, drugim propisom ili ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 14.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama određuje načelnik posebnom odlukom na prijedlog pročelnika.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave odnosno upravnog tijela i na web stranici općine Bebrina.

 

 

Članak 15.

Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističu se nazivi općinskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

 

Članak 16.

Podnošenje prigovora i pritužbi korisnika osigurava se putem sandučića za pritužbe postavljenog u predvorju općinske uprave te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

V. OBVEZE I POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 17.

Službenici i namještenici su dužni savjesno i marljivo, sukladno pravilima struke obavljati  poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni, usavršavati svoje znanje, vještine i kompetencije, štititi interese Republike Hrvatske i Općine Bebrina.

 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, službenici i namještenici su se dužni pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 • zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa,
 • poštivanja integriteta i dostojanstva osobe,
 • primjerenog komuniciranja,
 • posebno se odnositi prema potrebama osoba s teškoćama
 • pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova,
 • poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada,
 • dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini,
 • primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora,
 • uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju,
 • otvorenost prema novostima u kojima se unapređuju metode rada

 

Članak 18.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teškim povredama službene dužnosti u smisli ovog Pravilnika smatraju se povrede navedene u članku 46. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi, dok se lakim povredama smatraju povrede utvrđene u članku 45. istog Zakona i ovim Pravilnikom.

 

Članak 19.

O lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje pročelnik ili drugi službenik kojem je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta ili odlukom pročelnika, a u drugom stupnju nadležni službenički sud.

O lakim povredama službene dužnosti pročelnika upravnog tijela u prvom stupnju odlučuje načelnik.

O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje nadležni službenički sud, a u drugom stupnju Viši službenički sud ustrojen za državne službenike.

 

VI. PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

Članak 20.

Plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela određena je Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina i Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina.

Dodaci na plaću i druga materijalna prava određena su zakonom i Pravilnikom o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina.

 

Članak 21.

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu određuje odlukom predstavničko tijelo općine, na prijedlog načelnika.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

Prava iz radnog odnosa i druga prava i obveze u vezi sa radom službenika i namještenika koja nisu propisana ovim Pravilnikom, službenici i namještenici ostvaruju na temelju zakona i Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina.

 

Članak 23.

Službenici i namještenici zatečeni u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali bez provedbe natječaja ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i posebnim zakonom.

Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u rješenjima o rasporedu važećima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina (KLASA: 080-01/15-01/2, URBROJ: 2178/02-01-15-1 od 10. travnja 2015. godine).

 

 

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Bebrina.

 

KLASA:080-01/17-01/3

URBROJ:2178/02-01-17-1

Bebrina, 18. srpanj 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

 

 

PRILOZI

Pravilnik o unutarnjem redu

Odluka o osnovici za službenike Jedinstvenog upravnog odjela

Prethodni pravilnik o unutarnjem redu 2015. godina