Uprava općine

Načelnik Općine Bebrina pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela Općine BEBRINA (dalje: JUO), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad JUO.

Temeljem članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne Novine, broj 86/08, 61/11), članka 53. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 6. Odluke o ustrojstvu općinske uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 19/2010) Općinski načelnik Općine Bebrina dana 10. travnja. 2015 donosi slijedeći

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BEBRINA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela Općine BEBRINA ( dalje: JUO ), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad JUO.

Članak 2.

JUO obavlja upravne, stručne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne poslove i zadatke iz samoupravnog djelokruga općine BEBRINA te poslove državne uprave koji su na općinu preneseni u skladu sa posebnim propisima.

Poslove iz prethodnog stavka obavljaju službenici i namještenici.

Članak 3.

JUO upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik je nadređeni radnik u odnosu na službenike i namještenike u JUO.

Za obavljanje poslove iz svojega djelokruga pročelnik je odgovoran općinskom načelniku.

Članak 4.

Za obavljanje poslova u djelukrugu JUO određuju se radna mjesta prema ovom Pravilniku.

Prijam u službu na navedenim radnim mjestima obavlja se sukladno propisima koji uređuju status službenika i namještenika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

Za prijam u službu službenici i namještenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti su:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta.

Posebni uvjeti utvrđuju se u odnosu na svako radno mjesto kako slijedi u daljnjem tekstu.

Članak 5.

Radna mjesta i posebni uvjeti za prijam u službu određuju se kako slijedi:

 1. SLUŽBENICI
  1.1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – BROJ IZVRŠITELJA 1
  1.1.1. OPIS POSLOVA:
  – rukovodi i osigurava zakonit rad JUO,
  – organizira, koordinira i kontrolira rad JUO,
  – provodi izvršenje odluka tijela općine,
  – prati i nadzire primjenu propisa i daje prijedloge za primjenu istih,
  – izrađuje prijedloge općih i drugih akata u suradnji sa ovlaštenim predlagateljima,
  – donosi rješenja u upravnim postupcima koje JUO provodi,
  – obavlja složene upravno – pravne poslove koji zahtijevaju samostalnost i stručnost i obrađuje složena pravna pitanja,
  – izrađuje nacrte općih akata, sporazuma i ugovora, te vodi brigu o odnosima Općine sa pravosudnim i drugim upravnim tijelima,
  – izrađuje nacrte izvješća te organizira i koordinira pravodobno i kvalitetno obavljanje općih upravnih poslova općine,
  – obavlja i druge poslove utvrđene propisima i nalozima općinskog načelnika.
  1.1.2. MJERILA ZA PRIJEM U SLUŽBU I IMENOVANJE NA RADNO MJESTO:
  – visoka ili viša stručna sprema pravnog ili upravnog smjera,
  – za visoku stručnu spremu najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  – za višu stručnu spremu najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – znanje rada na računalu,
  – državni stručni ispit,
  – vozačka dozvola B kategorije,
  – stupanj složenosti posla je najviše razine koja uključuju planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, stvaranje novih koncepata i rješavanje strateških pitanja,
  – stupanj samostalnosti je ograničen samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku tijela općine, samostalnost u radu i odlučivanju o nasloženijim stručnim pitanjima,
  – stupanj odgovornosti uključuje najveću materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključuje široku nadzornu i upravljačku odgovornost.
  1.1.3. ODREĐIVANJE KATEGORIJE
  – radno mjesto I. kategorije,
  – podkategorija: glavni rukovoditelj,
  – razina a), prva razina I. kategorije,
  – klasifikacijski rang 1.
  1.2. STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE POSLOVE-BROJ IZVRŠITELJA 1
  1.2.1. OPIS POSLOVA:
  – obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove općine,
  – vodi brigu o izvršavanju proračuna i priprema nacrte i prijedloge financijskih općih akata općine,
  -izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
  -vodi i obavlja nadzor svih proračunskih korisnika(Općinski pogon) Općine,
  -obavlja poslove vođenja platnog prometa putem računa Općine,
  -obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole prema posebnom zakonu,
  -upravlja financijskim dijelom projektima koje vodi Općina
  – obavlja i druge poslove utvrđene propisima i nalozima pročelnika JUO.
  1.2.2. MJERILA ZA PRIJEM U SLUŽBU I IMENOVANJE NA RADNO MJESTO
  – visoka stručna sprema ekonomskog smjera, smjer financije
  – najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  – znanje rada na računalu,
  – aktivno znanje jednog stranog jezika,
  – državni stručni ispit,
  – vozačka dozvola B kategorije
  – stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika,
  – stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika,
  – stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
  – stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.
  1.2.3. ODREĐIVANJE KATEGORIJE
  – radno mjesto III. kategorije,
  – podkategorija: stručni suradnik,
  – razina a), prva razina III. kategorije,
  – klasifikacijski rang 8.
  1.3. REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE – BROJ IZVRŠITELJA 1
  1.3.1. OPIS POSLOVA:
  – prijem akata, upisivanje akata u propisane očevidnike
  – vođenje propisanih očevidnika o aktima o uredskom poslovanju, arhiviranje, poslovi arhive i optrema pismena,
  – vodi i druge propisane očevidnike te o činjenicama iz istih izdaje potvrde i uvjerenja po nalogu pročelnika JUO,
  – obavlja nadzor nad uredskim poslovanjem,
  – obavlja poslove u za potrebe čelnika tijela u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poziva,
  – priprema sjednice općinskih tijela i na istima vodi zapisnik,
  – obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti,
  – obavlja i druge poslove utvrđene propisima i nalozima pročelnika JUO.
  1.3.2. MJERILA ZA PRIJEM U SLUŽBU I IMENOVANJE NA RADNO MJESTO
  – srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  – najmanje 4 godine radnog iskustva u struci na poslovima radnog iskustva u struci,
  – poznavanje rada na računalu,
  – položen državni stručni ispit,
  – vozačka dozvola B kategorije,– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
  – stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,
  – stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
  – stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.
  1.3.3. ODREĐIVANJE KATEGORIJE
  – radno mjesto III. kategorije,
  – podkategorija: referent,
  – razina c), treća razina III. kategorije,
  – klasifikacijski rang 11.
 2. NAMJEŠTENICI
  2.1. KOMUNALNI RADNIK – BROJ IZVRŠITELJA 1
  2.1.1. OPIS POSLOVA:
  – čišćenje, održavanje i uređivanje javnih površina na području općine, a posebno se to odnosi na javne površine oko društvenih domova, sportskih objekata i drugih javnih objekata,
  – košnja trave na javnim površinama i grobljima, krčenje raslinja uz nerazvrstane ceste, poljske putove, odvodne kanale, sportska igrališta i sl.,
  – bojanje ograda i metalnih konstrukcija na i oko objekata o kojima skrbi općina,
  – uređenje i održavanje dječjih igrališta,
  – ostali komunalni poslovi za koje se ukaže potreba, a namještenik u okviru svojih vještina i znanja to može obaviti,
  – obavlja i druge poslove utvrđene propisima i nalozima pročelnika JUO.
  2.1.2. MJERILA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO
  – niža stručna sprema,
  – vozački ispit B kategorije,
  – stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te obavljanje najsloženijih poslova;
  – stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor i opće upute nadređenog službenika;
  – stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima rade namještenici, te pravilnu primjenu tehničkih pravila i metoda rada.
  2.1.3. ODREĐIVANJE KATEGORIJE
  – radno mjesto IV. kategorije,
  – podkategorija II: komunalni radnik
  – I. razina II. potkategorije,
  – klasifikacijski rang 11.

Članak 6.

Na postupak prijama u službu službenika i namještenika i njihova prava, obveze i odgovornosti primjenjuju se odredbe propisa o službenicima i namještenica u lokalnoj i područnoj samoupravi.

Članak 7.

Osim lakih povreda službene dužnosti utvrđenih propisima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, povredom službene dužnosti smatrati će se svako ponašanje službenika i namještenika koje je suprotno propisima i općim aktima, a koje je povezano sa općinom putem statusa službenika ili namještenika.

Članak 8.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Članak 9.

Plaću službenika i namještenika utvrđuje Općinsko vijeće.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINA BEBRINA
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Jakić

Klasa: 080-01/15-01/2
Urbroj: 2178/02-01-15-1
Bebrina, 10. travnja 2015. godine

pravilnik_o_unutarnjem_redu-općina-bebrina-2015