Izvješća nezavisnih vijećnika i političkih stranaka

  1. IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 29/2019) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Bebrina objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasci

Ružica Crnac

 

Antonija Štivić

 

Danijel Lučić

 

Antonio Kučibradić

 

2. IZVJEŠĆA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA

Općinsko vijeće općine Bebrina donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bebrina. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Skip to content