Zahtjev za isplatu naknade studentima

Na temelju članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 4.sjednici održanoj 4. listopada 2017.godine, donijelo je

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći
svim studentima s područja općine Bebrina

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se jednokratna novčana pomoć svim studentima koji imaju prebivalište na području općine Bebrina u iznosu od 1.000,00 kn. Zahtjevi će se primati do 30.studenog 2017.godine a sredstva će biti isplaćena do
31.12.2017. godine.

Članak 2.

Za dobivanje financijske pomoći potrebno je priložiti:

  • Preslik osobne iskaznice
  • Potvrdu o pohađanju fakulteta (redovnom ili izvanrednom)
  • Kopiju IBAN-a korisnika
  • OIB

Članak 3.

Sredstva su osigurana u Proračunu općine Bebrina za 2017.godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/17- 02/46
URBROJ: 2178/02-03- 17-2
Bebrina, 4.listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

PRILOZI

Zahtjev za isplatu naknade studentima