ODLUKA O ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PRIJAVLJENE PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2023. GODINI – II. KRUG

Na temelju članka 21. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 25/15) i članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ 1/2019, 2/2020 i […]

Skip to content