Ženska tradicionalna nošnja iz Bebrine

Socijalna zaštita

Sadržaj

Naknade za novorođeno dijete u 2019. godini

Sukladno Odluci o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2019. godini  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske” Brodsko-posavske županije” ) pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade ako je primatelj naknade državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem na području Općine Bebrina, te ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.  Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice oba roditelja
 2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 3. Rodni list za novorođeno dijete
 4. Rodni listovi za ostalu djecu (ukoliko je primjenjivo)
 5. Potvrda o nepostojanju dugovanja prema općini Bebrina
 6. Preslika tekućeg računa

 

 

Sufinanciranje vrtića u 2019. godini

Općina Bebrina donijela je Odluku o isplati naknade roditeljima s područja općine Bebrina  čija djeca pohađaju vrtiće (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 22/2018.) kojom se odobrava se isplata naknade roditeljima djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2018. godini. Roditelju djeteta koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine isplatit će se naknada  u iznosu od 2.000,00 kuna. Roditelju djeteta koje je pohađalo vrtić u razdoblju kraćem od 12 mjeseci, naknada će se isplatiti razmjerno broju mjeseci u kojima je dijete pohađalo vrtić.

Za ostvarivanje prava na naknadu potrebno je do 31. siječnja 2019. godine poštom na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina ili osobno putem Jedinstvenog upravnog odjela, dostaviti:

 1. Zahtjev
 2. Kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja
 3. Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
 4. Kopiju tekućeg ili žiro- računa roditelja,
 5. Kopiju rodnog lista djeteta
 6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Bebrina

 

 

Skip to content