Socijalna zaštita

 

Naknade za novorođeno dijete

Sukladno Odluci o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2018. godini  (KLASA: 021-05/17-02/62, URBROJ: 2178/02-03-17-1 od 19. prosinca  2017.godine) pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade ako je primatelj naknade državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem na području Općine Bebrina, te ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.  Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. Presliku osobne iskaznice podnositelja
  2. Uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva
  3. Rodni list za novorođeno dijete
  4. Rodni listovi za ostalu djecu (ukoliko je primjenjivo)
  5. Preslika tekućeg računa

Obrazac zahtjeva:

Zahtjev-za-naknadu-za-novorođenče (1)

 

Sufinanciranje vrtića

Općina Bebrina donijela je Odluku o o isplati naknade roditeljima s područja općine Bebrina  čija djeca pohađaju vrtiće (Klasa: 021-01/18-01/1, Urbroj:2178/02-03-18-2).

Za ostvarivanje prava na naknadu roditelji su dužni priložiti:

  • Kopiju osobne iskaznice roditelja/skrbnika/posvojitelja
  • Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
  • Kopiju tekućeg ili žiro- računa roditelja,
  • Kopiju rodnog lista djeteta

2. Odluka o isplati naknade roditeljima s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće