Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina

Sadržaj

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/03, 61/11 i 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Općini Bebrina u 2018. godini (KLASA: 011-01/18-01/1, URBROJ: 2178/02-01-18-2 od 18. siječnja 2018.g.) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom na radnom mjestu

 

 1. REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE
 • jedna (1) osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/03, 61/11 i 04/18).

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom u Slavonskom Brodu koji osigurava naknadu za rad osobi koja se osposobljava.

 1. UVJETI

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, a to su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 • da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadleženoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju
 • ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
 • nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima
 • za nju ne postoje zapreke za prijam utvrđene odredbom članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

 • DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 Prilikom prijave na javni poziv kandidati su dužni dostaviti pisanu prijavu u kojoj treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu).

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome/ svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz da nema odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrdu tj. elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz da je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne starija od 30 dana)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora. Izabrani kandidat koji ne ispunjava uvjet zdravstvene sposobnosti ne može biti primljen u službu.

Na javni poziv se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

S kandidatima koji se prijave na javni poziv i udovoljavaju navedenim uvjetima obaviti će se pismeno testiranje i intervju.

Testiranje će se obavljati iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbi o uredskom poslovanju, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Lista kandidata koji ispunjavaju navedene uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme pismenog i usmenog testiranja, objaviti će se na internet stranici Općine Bebrina www.bebrina.hr  i oglasnoj ploči Općine Bebrina, najmanje 5 dana prije testiranja.

Odluku o izboru kandidata donosi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata te rezultatu pismenog i usmenog testiranja.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora dostavit će se samo odabranom kandidatu.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Izabrani kandidat nema status službenika, ne zasniva radni odnos, ne prima naknadu za rad, osim naknade koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatom zaključit će se pisani ugovor u kojem se definira radno mjesto za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

Općina Bebrina

Bebrina 81, 35 254 Bebrina,

s naznakom

“Javni poziv za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina”.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod te na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Bebrina. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu javiti u Općinu Bebrina ili na telefon 035/433-109.

 

 

                                                                                         Pročelnica

                                                                                               Jedinstvenog upravnog odjela

                                                                                               Ivana Penić, mag.iur.

PRILOG:

Javni poziv

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

IZVOR FOTOGRAFIJE:
http://indirektno.com/opcina-brinje-raspisala-natjecaj-za-strucno-osposobljavanje-za-komunalnog-redara/

.

Skip to content