NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

KLASA: 372-03/19-01/2

URBROJ: 2178/02-01-19- 5

Bebrina, 31. svibnja 2019. godine

 

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona  o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.) i članka 3. stavka 1. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesni Brodsko-posavske županije“ broj 04/2018.), Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje

NATJEČAJ ZA

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

 

 1. POSLOVNI PROSTOR U DRUŠTVENOM DOMU U BEBRINI
 2. Predmet zakupa: Poslovne prostorije u Društvenom domu u Bebrini, Bebrina 83, 35 254 Bebrina.
 3. Namjena poslovnog prostora: ugostiteljstvo
 4. Površina poslovnog prostora: 59,78 m2
 5. Početna cijena: 600,30 kuna
 6. Iznos mjesečne zakupnine po m2: 10,04 kune
 7. Vrijeme na koje se objekt daje u zakup: Objekt se daje u zakup na rok od 5 godina.

Zakupnina se počinje plaćati sukladno roku utvrđenom ugovorom.

Početak obavljanja djelatnosti definirat će se ugovorom o zakupu.

 

 • Ponude će se otvarati na adresi Općine Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina dana lipnja 2019. godine u 16,00 sati.
 • Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s lipnja 2019. godine.
 • Poslovni prostor može se razgledati radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.
 • Ponuditelj koji ponudi najpovoljniju ponudu mora prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti, kao osiguranje plaćanja, bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine, koja će se naplatiti u slučaju nepodmirenja dospjelih zakupnina tijekom ugovornog odnosa, zateznih kamata ili troškova po osnovi korištenja poslovnog prostora i u slučaju naplate ugovorne kazne.
 • U slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora o zakupu ili ako zakupnik poslovni prostor ne preda Općini slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od dana otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu, zakupniku će se naplatiti ugovorna kazna u iznosu dvije ugovorene zakupnine. Navedeni iznos naplatit će se iz bjanko zadužnice iz prethodnog stavka
 • U javnom natječaju ne može sudjelovati:
 • Fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan otvaranja ponuda evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Općine, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja
 • Pravna ili fizička osoba koja je u sudskom postupku s Općinom po osnovi korištenja poslovnih prostora
 • Zakupnik preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, te se odriče prava na naknadu za uložena sredstva s osnove izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru
 • Uvjeti ovog natječaja za obavljanje djelatnosti odnose se i na osobe koje imaju prvenstvo temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja i navedenog Zakona, i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,
 • Pravo prvenstva nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz prethodne točke
 • Ugovor o zakupu koji se sklapa s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kao ovršna isprava sukladno pozitivnim prostorima na trošak zakupnika.

 

Obvezan je polog jamčevine u dvostrukom iznosu početne zakupnine na račun Općine Bebrina  broj  HR97 2340 0091 8010 0000 5, poziv na broj HR67  7722-OIB zakupnika.

Obvezni sadržaj pisane ponude:

 • zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), osobni identifikacijski broj (OIB), naznaka rednog broja poslovnog prostora za kojeg se dostavlja ponuda, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
 • izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,
 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba koja nije obrtnik,
 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj – pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe,
 • ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar udruga,
 • odgovarajući dokument u ovjerenoj preslici o osnivanju vjerskih zajednica ili vjerskih organizacija,
 • ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar političkih stranaka ili izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj – pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz koje mora biti vidljivo da prijavitelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

 

Ponuda iz prethodnog stavka dostavlja se do roka utvrđenog u tekstu javnog natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom,  na adresu Općine Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina, s naznakom

„NE OTVARATI – PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR U DRUŠTVENOM DOMU U BEBRINI“.

 

OPĆINA BEBRINA

Prilog:

Natječaj za zakup poslovnog prostora

 

Skip to content