Natječaj za upis u prve razrede srednjih škola

Sadržaj

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i
7/17.), točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (Narodne novine br. 47/18.) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor
kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine br. 49/15. i 47/17.) objavljuje:
NATJEČAJ
za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2018./2019.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku
školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih
država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj
upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.

Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat
do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje kandidat stariji
od 18 godina.

Prijave i upis kandidata u prvi razred Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, provodi
se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Natječaj

Skip to content