OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sadržaj

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 (PISANO TESTIRANJE I USMENI RAZGOVOR)

Pisano testiranje za kandidate prijavljene na javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bebrina koji ispunjavaju formalne uvjete poziva održat će se

12. listopada 2018. godine u Vijećnici Općine Bebrina s početkom u 15,30 sati.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Barbara Ferić

Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50 % od mogućeg broja bodova pristupit će razgovoru (intervjuu) koji će se održati istoga dana s početkom u 18,00 sati. Po obavljenom razgovoru (intervjuu) Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu i razgovoru (intervjuu). O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Razgovor (intervju) bit će proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provjeri znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, kandidati su obvezni dati na uvid odgovarajući identifikacijski dokument. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na javni poziv za koji se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Smatra se da je kandidat koji je ispunio formalne uvjete, a koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni poziv. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 1 h. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ako se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će udaljen sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.

Pisani dio testiranja čini, provjera poznavanja zakonskih propisa. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom dijelu je 10 bodova.

Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz pisanog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Kandidati koji polože pisani dio testiranja biti će upućeni na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja koje prilikom razgovora (intervjua) utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog postupka pisanog dijela testiranja, te razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenom na testiranju i razgovoru (intervju) te ju dostavlja Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.)
  3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 7/09.)
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJEM POLAZNIKA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BEBRINA

 

Skip to content