OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sadržaj

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I USMENI RAZGOVOR)

Pisano testiranje za kandidate za prijam službenika u službu na određeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održati će se 24. lipnja 2019. godina, s početkom u 16:00 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Monika Stipanetić

Pisani dio testiranja čini, provjera poznavanja zakonskih propisa (Ustav RH i zakoni navedeni u nastavku pod naslovom područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje), engleski jezik I poznavanje rada na računalu od kojih svaki sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom dijelu je 70 bodova.

Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Kandidati koji polože pisani dio testiranja biti će upućeni na razgovor s Povjerenstvom za provedbu prijma službenika koje prilikom razgovora (intervjua) utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog postupka pisanog dijela testiranja, te razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu prijma službenika utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenom na testiranju i razgovoru (intervju) te ju dostavlja Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina uz Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09.)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
  4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.)
  5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 7/09.)

 

Bebrina, 14. lipnja 2019. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content