OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sadržaj

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) objavljuje se

OBAVIJEST

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održat će se 17. srpnja 2020.  godine,  s početkom u 15:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Monika Stipanetić

Pisani dio testiranja čini provjera poznavanja zakonskih propisa (Ustav RH i zakoni navedeni u nastavku pod naslovom područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje), engleski jezik i poznavanje rada na računalu od kojih svaki sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom dijelu je 90 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Kandidati koji polože pisani dio testiranja bit će upućeni na razgovor s Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja za prijem službenika u službu koje prilikom razgovora (intervjua) utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog postupka pisanog dijela testiranja, te razgovora (intervjua), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijem službenika u službu utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenom na testiranju i razgovoru (intervju) te ju dostavlja Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina uz Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi povjerenstva. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

PISMENA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 a) Zakonski propisi i uredbe

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00, 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09.)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17 i 98/19)
  4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 04/18 i 112/19)
  5. Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08136/1215/15)
  6. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 7/09.)
  7. Statut Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 01/2019 i 02/2020)

b) Poznavanje engleskog jezika

c) Poznavanje rada na računalu

RAZGOVOR S KANDIDATOM

 

Bebrina, 10. srpnja 2020. godine

 

Povjerenstvo za provedbu provedbu javnog natječaja za prijem službenika u službu

 

 Prilog:

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja

 

 

Skip to content