Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom.

Općinsko vijeće ima 13 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Predsjednik općinskog vijeća

Mijo Belegić (HDZ) Rješenje

 

Potpredsjednik općinskog vijeća

Zvonko Dikanović (HSS) Rješenje

 

Odbor za izbor i imenovanja

Josip Ćosić (HDZ) – predsjednik Rješenje

Zlatko Filajdić (HSS) – član

 

Mandatno povjerenstvo

Ana Varoščić (HDZ) – predsjednik Rješenje

Ivan Čondrić (HSS) – član

 

Članovi općinskog vijeća

Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće OPĆINE Bebrina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i potvrđuju mandati izabranim vijećnicima kako slijedi:

 1. Mijo Belegić (HDZ)
 2. Željko Stvorić (HDZ)
 3. Marijan Crnac (HDZ)
 4. Josip Ćosić (HDZ)
 5. Mladen Pintarić (HDZ)
 6. Ana Varoščić (HDZ)
 7. Darko Karamazan (HNS-SDP)
 8. Zlatko Geža (HNS-SDP)
 9. Luka Kapetanović (HNS-SDP)
 10. Zlatko Filajdić (HSS)
 11. Zvonko Dikanović (HSS)
 12. Ivan Čondrić (HSS)
 13. Antonija Štivić (Kandidacijska lista grupe birača)

Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatnog povjerenstva

Sjednice Općinskog vijeća 

 

 


[/toggle]

[/toggle]

[/toggle]


 9. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić

Godišnji obračun proračuna-naslovnica

Opći dio Prihodi

Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Opći dio proračuna- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Opći dio proračuna- Rashodi po izvorima financiranja

Opći dio Rashodi

Posebni dio proračuna- organizacijska klasifikacija

Posebni dio proračuna- programska klasifikacija

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine

5. c. Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi

5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

5.a. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

5.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

6. a. Odluka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

6.c. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

7. Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

8.Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

9. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop. zemljista za 2017

10. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

11. Odluka o kapitalnom ulaganju u javnu rasvjetu

12. Odluka o kapitalnom ulaganju u nerazvrstane ceste

13. Odluka o kapitalnom ulaganju u tematske parkove i poučne staze

14. Poslovnik Općinskog vijeća

15. Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnosg prostora u vlasništvu Općine Bebrina

16.Odluka o izmjeni odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Bebrina


1. sjednica Općinskog vijeća


Nezavisni vijećnici

 

Prethodni saziv Općinskog vijeća (izbori 2013. godine)