Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Predsjednik općinskog vijeća

Mijo Belegić (HDZ) Rješenje

 

Potpredsjednik općinskog vijeća

Zvonko Dikanović (HSS) Rješenje

 

Odbor za izbor i imenovanja

Josip Ćosić (HDZ) – predsjednik Rješenje

Zlatko Filajdić (HSS) – član

 

Mandatno povjerenstvo

Ana Varoščić (HDZ) – predsjednik Rješenje

Ivan Čondrić (HSS) – član

 

Članovi općinskog vijeća

Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće OPĆINE Bebrina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i potvrđuju mandati izabranim vijećnicima kako slijedi:

 1. Mijo Belegić (HDZ)
 2. Željko Stvorić (HDZ)
 3. Marijan Crnac (HDZ)
 4. Josip Ćosić (HDZ)
 5. Mladen Pintarić (HDZ)
 6. Ana Varoščić (HDZ)
 7. Darko Karamazan (HNS-SDP)
 8. Zlatko Geža (HNS-SDP)
 9. Luka Kapetanović (HNS-SDP)
 10. Zlatko Filajdić (HSS)
 11. Zvonko Dikanović (HSS)
 12. Ivan Čondrić (HSS)
 13. Danijel Lučić (Kandidacijska lista grupe birača)

Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatnog povjerenstva

Sjednice 2017. godina


1. sjednica Općinskog vijeća


Nezavisni vijećnici

 

Prethodni saziv Općinskog vijeća (izbori 2013. godine)