Izvješća o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu

Općinsko vijeće općine Bebrina donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bebrina. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Izvješće o raspodjeli sredstava političkim strankama

 

Skip to content