Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine

Općinski načelnik općine Bebrina donio je Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. (u daljnjem tekstu: Strateški plan razvoja turizma općine Bebrina) (KLASA:350-01/19-01/11, URBROJ:2178/02-01-19-4 od 23. svibnja 2019. godine.  Prema Odluci o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina postupak je provela Općina Bebrina u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina su analiza postojećeg stanja, definiranje ciljeva i općih smjernica razvoja područja općine Bebrina, te stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje turizma na području općine Bebrina. Razlozi za donošenje Strateškog plana su stvoriti smjernice za strateško planiranje kvalitetne turističke ponude, a s ciljem kako bi se na području općine Bebrina razvio održivi turizam, gospodarstvo diversificiralo, stvorila nova radna mjesta u turizmu i srodnim granama, zadržalo domicilno stanovništvo, unaprijedila postojeća i razvila nova infrastruktura, a konačno podigla kvaliteta života stanovništva. Strateški plan razvoja turizma općine Bebrina obuhvaća područje općine Bebrina. Analiza postojećeg stanja obuhvaća geografske, prostorne i demografske značajke, te prikazuje glavna obilježja turističke potražnje i ponude u općini Bebrina. Ciljevi Strateškog plana razvoja turizma općine Bebina su izgradnja i unaprijeđenje infrastrukture i kapaciteta za razvoj turizma, razvoj i integracija turističkih proizvoda i razvoj usluga smještaja, razvoj specifičnih oblika turizma i turističkog identiteta Općine.

Po provedenom postupku Općina Bebrina dobila je Mišljenje o provedenom postupku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije u kojem stoji da je postupak ocjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj:80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i  Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine# broj 3/17). Nakon toga Općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2020.

Prilog:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma

Skip to content