Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i […]

Skip to content