Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Sadržaj

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 04/2021) Općinski načelnik Općine Bebrina donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bebrina

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bebrina. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bebrina provodi Općina Bebrina u suradnji s Upravnim odjelom za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

0017 Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene

Skip to content