PP Orahovica dobila u zakup 35ha na 50 godina

Sadržaj

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Odluka):

1. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/276 URBROJ: 370-04-15-13, od 23. ožujka 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Kuti Stupnički označeno po javnom pozivu kao 1. proizvodno-tehnološka cjelina, trgovačkom društvu PP Orahovica, Orahovica, Stjepana Mlakara 5, OIB: 70427199569, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 3. studenoga 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Bebrina.

1. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 35,9027 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 9.047,48 kn.


Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

RAVNATELJICA
mr. sc. Blaženka Mičević

Skip to content