Dostava financijskih izvješća udruga za 2018. godinu

Sadržaj

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015), Općina Bebrina provela je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2018. godini. Temeljem odredaba Uredbe i članka 28. stavka 1. Pravilnika o financiranju aktivnosti,  projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Bebrina (u daljenjem tekstu: Pravilnik), po provedenom natječaju korisnik financiranja je dužan dostaviti Općini sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta, te utrošenim sredstvima na obrascima opisnog izvještaja i financijskog izvještaja provedbe programa /projekta/manifestacije.

u skladu s člankom 42. Pravilnika Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenih aktivnosti u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja nije realizirao navedne aktivnosti, nije utrošio sva odobrena sredstva, sredstva nije koristio namjenski ili iz neopravdanih razloga nije podnio tražena izvješća.

Slijedom navedenog, Općina Bebrina poziva sve udruge koje su u 2018. godini ostvarila sredstva iz općinskog proračuna da popunjene obrazace izvješća i popratnu dokumentaciju vezanu uz opravdanje nastalih troškova dostave do 31. siječnja 2019. godine, putem Jedinstvenog upravnog odjela, poštom na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina s naznakom „Dostava izvještaja za 2018. godinu“ ili na email adresu: procelnik@bebrina.hr.

1. Obrazac opisnog izvješća

2. Obrazac financijskog izvješća

Skip to content