Obveza dostave godišnjih izvještaja udruga

Sadržaj

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015), Općina Bebrina  je objavila 23. ožujka 2017. godine Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje pridonose razvoju sporta, kulture i religije.

Temeljem odredaba Uredbe i članka 28. stavka 1. Pravilnika o financiranju aktivnosti,  projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Bebrina (u daljenjem tekstu: Pravilnik), po provedenom natječaju korisnik financiranja je dužan dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta, te utrošenim sredstvima na obrascu opisnog izvještaja i financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

U skladu s člankom 42. Pravilnika Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenih aktivnosti, projekta i/ili programa u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja nije realizirao aktivnosti, projekte i/ili programe utvrđene proračunom i ugovorom, nije utrošio sva odobrena sredstva, sredstva nije koristio namjenski ili iz neopravdanih razloga nije podnio tražena izvješća.

Slijedom navedenog, Općina Bebrina moli dostavu popunjenih obrazaca izvješća koja vam dostavljamo u prilogu, te popratne dokumentacije vezane uz opravdanje nastalih troškova  do 31. siječnja 2018. godine, putem Jedinstvenog upravnog odjela, poštom na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina ili na email adresu: procelnik@bebrina.hr.

Općinski načelnik

Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec.

 

Prilozi:

Obrazac opisnog izvjesca  

Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content