JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOGA UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

20. listopada 2017.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU PROČELNIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OBAVIJEST KANDIDATIMA
o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni razgovor)

Pisano testiranje za kandidate za prijam u službu pročelnika/ca Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina održati će se 26. listopada 2017. godine, sa početkom u 16:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

 1. Ivana Penić

Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50 % od mogućeg broja bodova pristupit će razgovoru (intervjuu) koji će se održati istoga dana s početkom u 19,00 sati.

Po obavljenom razgovoru (intervjuu) Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu i razgovoru (intervjuu).

O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Povjerenstvo obavještava odnosno podsjeća kandidate da su svi potrebni podaci u svezi testiranja već ranije objavljeni na službenoj internetskoj stranici Općine Bebrina (http://www.bebrina.hr/) i na Oglasnoj ploči istoga tijela.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

Bebrina, 20. listopada 2017. godine

POVJERENSTVO
Mijo Belegić, ing.

 

[wc_divider style=”solid” line=”double” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””][/wc_divider]

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Bebrina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Bebrina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Posebni uvjeti:

 • magistar prava, (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra prava
 • izvrsne organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine
 • kooperativnost i spremnost na timski rad
 • vještine nošenja sa stresom i emocionalna inteligencija
 • vještine upravljanja vremenom
 • savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (B2)
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na natječaj mogu se javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Bebrina (www.bebrina.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru.

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Bebrina koje imenuje načelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na testiranje.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Bebrina bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno (VŠS) od najmanje 5 godina.
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično).

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Prednost prilikom zapošljavanja iz članka 35. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat može ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Bebrina«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Općina Bebrina

[accordion]

[toggle title=”Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika”]

(Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.)

I. RADNO MJESTO:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

OPIS POSLOVA:

 • Upravlja radom i organizira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu sukladno zakonu i ostalim propisima
 • Vodi brigu o obavljanju posla u Jedinstvenom upravnom odjelu, raspoređuje radne zadatke unutar Jedinstvenog upravnog odjela, nadzire obavljanje zadataka, daje upute za rad službenicima unutar Jedinstvenog upravnog odjela te koordinira radom Jedinstvenog upravnog odjela
 • Brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze načelnika i općinskog vijeća
 • Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama
 • Pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga
 • Vodi brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava rada Jedinstvenog upravnog odjela
 • Vodi brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Jedinstvenog upravnog odjela
 • Organizira i nadzire poslove vezane za proračun i financije, komunalnu djelatnost, rad, zdravstvo i socijalnu skrb, prostorno planiranje, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu i spašavanje i prati provedbu projekata Općine
 • Provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja
 • Vodi upravne postupke iz nadležnosti Općine
 • Prati zakonske propise i vodi računa o pravilnoj primjeni istih te osigurava usklađenje općinskih akata, prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela te predlaže i donosi prijedloge akata u vezi s njegovim radom
 • Izrađuje nacrte akata koje donose načelnik i općinsko vijeće
 • Izrađuje ugovore koje sklapa Općina
 • Donosi akte u okviru svojih ovlaštenja, donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
 • Upravlja procesom javne nabave
 • Odlučuje o povredama službene dužnosti službenika Jedinstvenog upravnog odjela
 • Rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radna mjesta te o drugim pravima i obvezama službenika Jedinstvenog upravnog odjela
 • Prisustvuje sjednicama općinskog vijeća
 • Obavlja i ostale poslove po potrebi iz djelokruga rada Općine po nalogu načelnika i obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, statutom i drugim aktima te odlukama općinskog vijeća stavljeni u nadležnost

 

II. PODACI O PLAĆI

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 28/10.) plaću za radno mjesto pročelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odlukom o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina (KLASA:120-01/17-01/3, URBROJ:2178/02-03-17-1 od 29. kolovoza 2017. godine) za radno mjesto pročelnika utvrđen je koeficijent 2,0 dok je osnovica utvrđena Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina (KLASA: 120-01/17-01/1, URBROJ: 2178/02-01-17-1, od 19. srpnja 2017. godine).

 

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje (poznavanje Ustava RH i zakonske regulative, engleskog jezika i rada na računalu)
 • razgovor (intervju) povjerenstva s kandidatom

Za svaki dio provjere, kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10, a ukupan broj bodova koje kandidat može ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 120 bodova.

Razgovor (intervju) bit će proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu Natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Općine Bebrina. Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.bebrina.hr) i oglasnoj ploči Općine Bebrina.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, kandidati su obvezni dati na uvid odgovarajući identifikacijski dokument. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Smatra se da je kandidat koji je ispunio formalne uvjete, a koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 2 h. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ako se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će udaljen sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.

Pisani dio testiranja čini, provjera poznavanja zakonskih propisa (Ustav RH i zakoni navedeni u nastavku pod naslovom područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje), poznavanja rada na računalu i engleskog jezika od kojih svaki sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom dijelu je 110 bodova.

Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Kandidati koji polože pisani dio testiranja biti će upućeni na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja koje prilikom razgovora (intervjua) utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog postupka pisanog dijela testiranja, te razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenom na testiranju i razgovoru (intervju) te ju dostavlja načelniku Općine Bebrina uz Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09.)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.)
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 7/09.)
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)
 7. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13.)
 8. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj: 115/16.)
 9. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)

 

PRILOZI

Objava natječaja u narodnim novinama

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj

Obavijest kandidatima za imenovanje pročelnika JUO Općine Bebrina o održavanju pisanog testiranja

Skip to content