JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Sadržaj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u: Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015. god. do 31.03.2016. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  • Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06. rujna 2021. do 17. rujna 2021. godine u Općini prebivališta djeteta.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2021. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
V.r. Anica Hemen

 

PRILOZI

Zahtjev upis PS 2021

Skip to content