Naknade za novorođenče u 2019. godini

Sadržaj

NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE U 2019. GODINI

Sukladno Odluci o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2019. godini  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske” Brodsko-posavske županije” ) pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade ako je primatelj naknade državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem na području Općine Bebrina, te ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.  Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. Presliku osobne iskaznice oba roditelja
  2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta
  3. Rodni list za novorođeno dijete
  4. Rodni listovi za ostalu djecu (ukoliko je primjenjivo)
  5. Potvrda o nepostojanju dugovanja prema općini Bebrina
  6. Preslika tekućeg računa

Obrazac zahtjeva:

Zahtjev za naknadu za novorođenče

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2019. godini

Skip to content