Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/odgajateljice

Sadržaj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika

 1. ODGOJITELJ/ICA ZA PROGRAM PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME U

          OPĆINI :

 •  ORIOVAC , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • BRODSKI STUPNIK , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • SIBINJ , 1 osoba puno radno vrijeme,

1 osoba pola radnog vremena,

 • BEBRINA , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • PODCRKAVLJE , 1 osoba pola radnog vremena,
 • GARČIN , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • DONJI ANDRIJEVCI , 1 osoba puno radno vrijeme

 

UVJETI: prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13):

 1. Osobe sa preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij  ili  specijalistički studij određene vrste
 2. Stručni ispit

Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanjstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta

– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos.

 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti prijma u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je prema odredbama članka 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- članak 103. Zakona.

 Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz  o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.

Kandidati trebaju naglasiti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u tekstu natječaja.

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit slijedeće dokumente:

 1. Životopis
 2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 5. Preslik uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN  10/97 ,107/07 i 94/13)
 6. Elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatkog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku  na adresu

DJEČJI VRTIĆ  „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC

Luke Ilića bb

35250 Oriovac

 s naznakom

«Natječaj za odgojitelja»

Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

O rezultatima provedog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

BROJ:

Oriovac, 11. rujan 2019. god.

                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                      Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac

                                                                                       Anica Hemen

Prilog:

Natječaj za prijem odgojitelja -predškola 2019

Skip to content