Odluka o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205 30. i 31. listopada 2023. godine

Sadržaj

Županijska uprava za ceste Brodskoposavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RH 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RH 119/07), na zahtjev tvrtke “PZC BROD”d.o.o. iz Slavonskog Broda, N. Zrinskog 115, donosi

ODLUKU

o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205 

Odobrava se tvrtki ” PZC BROD” d.o.o. iz Slavonskog Broda privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4205 u dionici A.G.Grada Slavonski Brod do križanja sa ŽC4228 (cesta prema Kaniži) zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu

dana 30. listopada (ponedjeljak) 2023 god. u vremenu od 9,00 do 18,00 sati i 

31. listopada (utorak) 2023. godine u vremenu od 7,00 do 18,00 sati. 

Obilazan pravac za naselje Zbjeg iz pravca Slavonskog Broda moguć je javnim cestama D525 (Slavonski BrodSlobodnica), ŽC4206( Slobodnica), L42036 (SlobodnicaKaniža) Ž4228 (KanižaŽC42058 Savski nasip) i ŽC 4205 (Savski nasip -Zbjeg) i obratno

Izvoditelj radova obvezan je postaviti prometnu signalizaciju radi reguliranja prometa tijekom izvođenja navedenih radova

Izvoditelj radova se obvezuje da u vremenu izvođenja radova omogući prolaz vozila prve pomoći, vatrogasnih vozila i vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko se radi o hitnoj intervenciji

Županijska uprava za ceste (investitor) se obvezuje putem radio postaja upozoriti sudionike u prometu o zatvaranju predmete ceste. 

Sve eventualne štete nastale na cesti, njenom zemljišnom i zaštitnom pojasu, te trećim osobama, radi obnašanja radova na cesti i nepridržavanjem odredbi iz ove odluke snosi podnositelj zahtjevaKontrolu nad provedbom ove odluke iz nadležnosti održavanja cesta obnašat će stručni djelatnik poduzeća PZC BRODd.o.o., a kontrolu od donositelja ove odluke nadzorni inženjer Mato Mikleušević, dipl. ing. građ. 

Obrazloženje : 

TvrtkaPZC BRODd.o.o. iz Slavonskog Broda, N. Zrinskog 115 podnijela je dana 27. listopada 2023. god. zahtjev za privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC 4205 u dionici A.G. Grada Slavonski Brod do ŽC 4228 križanje prema Kaniži zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnikaBudući da je podnositelj zahtjeva opravdao potrebu za privremenim zatvaranjem ceste za sav promet, valjalo je donijeti odluku kao u izreciProtiv ove izmjene odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u roku 15 dana od dana primitka rješenja, putem Županijske uprave za ceste Brodskoposavske županije. Žalba se predaje izravno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik Županijske uprave za ceste Brodskoposavske županije, Slavonski Brod, I. G. Kovačića 58

ŽUC Odluka

Skip to content