OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU- KOMUNALNI DJELATNIK

Sadržaj

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/l l, 4/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina raspisuje

OGLAS

 ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA

 U Općinu Bebrina, Jedinstveni upravni odjel, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto

 1. KOMUNALNI DJELATNIK,
  • 1 izvršitelj/ica na odredeno vrijeme do najduže 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

 

2. UVJETI

Stručni uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen vozački ispit B kategorije
 • osposobljenost za rad potrebnim radnim strojevima i alatima

 

Opći uvjeti

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
 • osoba koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je imati prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/l l, 4/18).Na oglas se ravnopravno mogu javiti kandidati oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze dokaze o ispunjavanju svih uvjeta navedenih u oglasu, te dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Uvjeti za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja, kao i popis pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje priznati status:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

UZ PRIJAVU NA OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vožačke dozvole)
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
 • osiguranje (potvrda o stažu)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 1 (jednog) mjeseca
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Izabrani kandidat koji ne ispunjava uvjet zdravstvene sposobnosti ne može biti primljen u službu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera općeg  znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te izvori za pripremanje kandidata za provjeru objaviti će se na web stranici Općine Bebrina – www.bebrina.hr.

Na oglasnoj ploči Općine Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina i na web stranici www.bebrina.hr  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina, s obveznom naznakom:

“Oglas za prijam komunalnog djelatnika”

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njegova se prijava neće razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa dostaviti će se pisana obavijest

 1. O rezultatima postupka oglasa, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Penić, mag.iur.

Prilozi

Oglas za prijem u službu

Opis poslova i podaci o plaći

Skip to content