Općinsko vijeće (saziv 2013-2017)

Sadržaj

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

 

Sjednice 2017. godina

21. sjednica općinskog vijeća: poziv

Sjednice 2016. godina

19. sjednica općinskog vijeća: poziv

17. sjednica općinskog vijeća: poziv

16. sjednica općinskog vijeća: poziv

Sjednice 2015. godina

 

Sjednice 2014. godina

9. sjednica općinskog vijeća: poziv –

 

Nezavisni vijećnici

Skip to content