Financijska izvješća

Sukladno članku 100. st. 2. Zakona o proračunu ministar financija donio je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji je objavljen u Narodnim novinama br. 3. od 9. siječnja 2015

2019. godina

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina

Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine

2018

Bilješke uz financijska izvješća

Dani zajmovi i primljene otplate

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PROMICIMA I IZDACIMA

2017

Financijski izvještaj-Nezavisni vijećnik Daniječ Lučić

2016

Potvrda o pravovremenoj predaji financijskog izvješća

Financijsko izvješće za 2016

2015