Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko – posavske županije u 2023. godini

Sadržaj

Općina Bebrina i Brodsko – posavska županija potpisale su sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko – posavske županije u 2023. godini. Sukladno potpisanom sporazumu Projekt će se provoditi i na području općine Bebrina.

Projekt obuhvaća slijedeće poslove :

  • Osnovnu kemijsku analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P, lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost,
  • Uzimanje uzoraka tla
  • Preporuku gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit, rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodoredu s očekivanim prinosom te savjete i mišljenja.

Analiza tla će se provoditi u suradnji sa Regionalnim Centrom za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, a iznos od 55,00 eura sa PDV-om po jednoj kontroli sufinancirati će u sljedećim omjerima:
Brodsko-posavska županija 50%  ili  27,50 eura po uzorku
Općina Bebrina 30%  ili  16,50 eura po uzorku
krajnji korisnici usluge 20%  ili 11,00 eura po uzorku

Krajnji korisnici usluga analize uzorka tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava :

  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
  • Obrtnici, zadruge i trgovačka društva

 Molimo sve zainteresirane da ispune Obrazac o uzimanju uzoraka za analizu tla, te ga dostave na adresu : Općina Bebrina,  Bebrina 83, 35254 Bebrina, telefon: 035/433-109, ili na e-mail: opcina@bebrina.hr.

Obrazac o uzimanju uzoraka tla

 

Skip to content