Obavijest o održavanju vježbe civilne zaštitite

U četvrtak 28.9.2023. godine održat će se vježba spašavanja i evakuacije učenika matične škole u Bebrini u suradnji sa žurnim službama Brodsko posavske županije i stožerom civilne zaštite Općine Bebrina.  Ukoliko čujete zvukove sirena, uočite vozila policije i vatrogasaca oko škole znak je da je u tijeku simulacija potresa i požara na prostoru škole. Vježba […]

Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 6

Općina Bebrina je uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije provela projekt  “Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 6“.  Ukupna vrijednost projekta  je 653.737,50 kn, od toga je udio Ministarstva  240.000,00 kn. Izgrađena je nova LED javna rasvjeta u naselju Kaniža – faza 6, te povećan stupanj sigurnosti sudionika u prometu. Ovim projektom realizirana je još […]

Prijave u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19., 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji […]

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i […]

Skip to content