Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna općine Bebrina u 2023. godini

Sadržaj

Općina Bebrina poziva organizacije da sukladno uvjetima navedenim u Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje koji su u prilogu dostave prijave na javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2023. godini.
Rok za dostavu prijava je 3. travnja 2023. godine.
Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili osobno uz napomenu „Za natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina 2023. godine“ na adresu Općina Bebrina, Bebrina 83.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2023. godini

Upute za prijavitelje za 2023.godinu

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

 

Skip to content