Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2019. godine-II. krug

Sadržaj

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Općine  Bebrina  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2017) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2019. GODINI- II. krug

 Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva vjerske zajednice registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Natječaj).

 1. Vjerskim zajednicama koje imaju registrirano sjedište izvan područja Općine, iznimno se odobravaju i dodjeljuju financijska sredstva u smanjenom obliku i to samo u cilju financiranja programa/projekta/manifestacija kojima se potiče i razvija suradnja s organizacijama civilnog društva s područja Općine, te se program/projekt/manifestacija obavlja u određenom obliku na području Općine Bebrina.
 2. Vjerske zajednice sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti programe/projekte/manifestacije u prioritetnom području:
 • Prioritetno područje
 • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju vjerskih zajednica i zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, spomenika kulture i objekata crkve
 1. Vjerske zajednice mogu prijaviti sljedeće aktivnosti:
 • Očuvanje i zaštita spomenika kulture i objekata crkve
 • Redoviti rad i aktivnosti vjerskih zajednica (režijski troškovi, organizacija izleta, aktivnosti vjerskog sadržaja tijekom godine)
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 40.000,00  kuna.
 • Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 2 je 40.000,00 kuna.

 Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinom vjerskom zajednicom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 25.000,00 kuna. Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

 1. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine, a istječe 24. lipnja 2019. godine.
 2. Prijavu na Natječaj može podnijeti vjerska zajednica koja:
 • ima registrirano sjedište na području Općine i/ili program/projekt/manifestaciju za koje se prijava podnosi obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i međunarodnoj razini,
 • upisana je u odgovarajući registar i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • programski je usmjerena na rad u području koje je predmet Natječaja (ovisno za koje se prioritetno područje prijava podnosi) što je vidljivo iz djelatnosti
 • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • ispunila je sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u protekloj godini,
 • imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta/manifestacije,
 • ima osobe ovlaštene za zastupanje protiv kojih ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela
 • prijavljuje program/projekt/manifestaciju koji zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru i u skladu je s navedenim prioritetima
 • vjerske zajednice koje nemaju sjedište registirano na području Općine Bebrina ukoliko uz prethodno navedene uvjete, provode svoje programe/projekte/manifestacije kojima se potiče i/ili razvija suradnja s udrugama s područja Općine u određenom dijelu na području Općine Bebrina.

Prije potpisivanja ugovora vjerska zajednica će morati, na zahtjev Davatelja, priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u vjerskoj zajednici ne vodi kazneni postupak, te da vjerska zajednica ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 1. Kako se može ostvariti prednost u financiranju aktivnosti i tko nema pravo prijave na natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2019. godini-II. krug.
 2. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine Bebrina www.bebrina.hr.

Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu:

OPĆINA BEBRINA

BEBRINA 83, 35254 Bebrina

s naznakom: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2019. godini- II. krug“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2019. godini-II. krug“.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 1. U slučaju kad korisnik financiranja nije vratio financijska sredstva Općini, zbog neispunjavanja obveza na osnovi dodjele financijskih sredstava iz prethodnih godina, Općina će donijeti odluku da se prijave koje na natječaj dolaze od tog prijavitelja ne uzimaju u obzir.
 2. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo putem elektronske pošte na adresu opcina@bebrina.hr .

Općinski načelnik

Prilozi:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

Skip to content