Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sadržaj

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu prijema službenika u službu za potrebe rada na projektu „Radim i pomažem III.“ poziva na

 

PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova za vrijeme trajanja projekta „Radim i pomažem III.“ u Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održat će se 23. studenog 2022.  godine,  s početkom u 14:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

 

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Magdalena Ćosić

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete oglasa provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

–          pisana provjera znanja (poznavanje propisa vezanih za rad lokalne samouprave, engleski jezik, poznavanje rada na računalu)

–          razgovor (intervju) povjerenstva s kandidatom (rad na upravljanju projektima i općim poslovima)

 Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisanu provjeru:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionaloj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
  3. Statut Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021)
  4. Engleski jezik B1 razina
  5. Rad na računalu – (Windows Office, email, internet)

Razgovor (intervju) bit će proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja. Na usmenom dijelu s kandidatima će se razgovarati o upravljanju projektnim ciklusom, pripremi projekata i dosadašnjim iskustvima na istim općim poslovima.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu prijema službenika u službu za potrebe rada na projektu „Radim i pomažem III.“ Poziv za pisano testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici www.bebrina.hr i oglasnoj ploči Općine Bebrina. Po dolasku na prethodnu provjeru znanja, kandidati su obvezni dati na uvid odgovarajući identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja, ne mogu pristupiti provjeri.

Smatra se da je kandidat koji je ispunio formalne uvjete, a koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dopušteno:

–          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

–          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

–          napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera

–          razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ako se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će udaljen sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu prijma službenika u službu  neće bodovati.

Pisani dio testiranja čini provjera poznavanja zakonskih propisa, te engleskog jezika i informatike.

Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Kandidati koji polože pisani dio testiranja biti će odmah po utvrđivanju liste kandidata koji su zadovoljili na pisanom testu upućeni na razgovor s Povjerenstvom koje prilikom razgovora (intervjua) utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i sposobnosti i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova. Nakon provedenog postupka pisanog dijela testiranja, te razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu prijma službenika u službu utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenom na testiranju i razgovoru (intervju) te ju dostavlja Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina uz Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Nakon provedenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na oglas.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU PRIJEMA SLUŽBENIKA

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja

Skip to content