RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Bebrina te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, odvoz komunalnog otpada odvozit će se dva puta mjesečno – drugi i četvrti petak u mjesecu.

Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se jedanput mjesečno – četvrti petak u mjesecu.

Skip to content