Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture i religije

Sadržaj

20. ožujka 2017.

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine BEBRINA (Službeni vjesnik županije, broj 25_/15) Načelnik Općine BEBRINA raspisuje:

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture i religije

 1. Općina BEBRINA (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge registrirane na području Općine i udruge registrirane izvan područja Općine koje svoje aktivnosti obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području sporta i kulture da se prijave na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta i kulture (u daljnjem tekstu: natječaj).
 2. Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećim prioritetnim područjima:
  • Prioritetno područje 1 – Kulturno-umjetnički amaterizam, glazbeni i folklorni (Program javnih potreba-tekuće donacije udrugama građana)
  • Prioritetno područje 2 – Kulturne manifestacije od interesa za općinu (Program javnih potreba-tekuće donacije udrugama građana)
  • Prioritetno područje 3 – Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara/spomenika kulture/objekata crkve (tekuće donacije vjerskim zajednicama)
  • Prioritetno područje 4 – Djelovanje sportskih udruga – klubovi, treninzi i natjecanja, stručni rad, administrativno osoblje, oprema i rekviziti, materijalni izdaci (Program javnih potreba-tekuće donacije sportskim društvima)
  • Prioritetno područje 5 – Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih i lovačkih građevina značajnih za općinu (Kapitalne donacije sportskim i lovačkim društvima)
  • Prioritetno područje 6 – Tekuće donacije udrugama građana (udruge mladih)
 3. Udruge mogu prijaviti sljedeće aktivnosti:
  • Prioritetno područje 1:
   • Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa, putovanja, gostovanja i sl.),
   • Nabava opreme za rad i sirovina za izradu rukotvorina.
  • Prioritetno područje 2:
   • Organiziranje tradicionalnih godišnjih manifestacija koje promoviraju općinu
   • Korištenje prostora društvenih domova u svim naseljima općine Bebrina
  • Prioritetno područje 3:
   • Očuvanje i zaštita spomenika kulture/objekata crkve
  • Prioritetno područje 4
   • Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa i natjecanja, održavanje sportskih terena, troškovi vezani uz treninge i sl.),
   • Nabava sportske opreme.
   • korištenje sportskih objekata
  • Prioritetno područje 5
   • Održavanje građevina u vlasništvu sportskih udruga koje promoviraju i potiču bavljenje sportskom rekreacijom te međuopćinsku i međužupanijsku suradnju
  • Prioritetno područje 6
   • redovito poslovanje udruga mladih
   • troškovi organiziranja natjecanja i manifestacija u organizaciji navedenih udruga
   • Korištenje prostora društvenih domova u svim naseljima općine Bebrina
 4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 425.000,00 kuna.
  1. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 1 je 50.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 9.000,00 kuna.
   Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to korištenje društvenih domova u svim naseljima.
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
  2. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 2 je 50.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 9.000,00 kuna.
   Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to prostorije Društvenih domova u svim naseljima općine Bebrina.
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
  3. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 3 je 100.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom/župom/crkvom u ovom prioritetnom području je 5.000,00 kuna, a najveći 20.000,00 kuna.
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
  4. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 4 je 120.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 15.000,00 kuna.
   Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to korištenje sportskih objekata u svim naseljima (svlačionica NK, lovačkih domova, prostorija koje koriste ribičke udruge)
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
  5. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 5 je 90.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 7.500,00 kuna.
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u 2 rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
  6. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 6 je 15.000,00 kuna.
   Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna.
   Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to korištenje sportskih objekata u svim naseljima te društvenih domova.
   Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u 2 rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.
 5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine, a istječe _05.04.2017. godine.
 6. Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga koja:
  • ima registrirano sjedište na području Općine i/ili aktivnosti za koje se prijava podnosi obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i inozemnoj razini,
  • upisana je u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
  • programski je usmjerena na rad u području sporta ili kulture ( ovisno za koje se prioritetno područje prijava podnosi) što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
  • ispunila je sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
  • Prije potpisivanja ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
 7. Kako se može ostvariti prednost u financiranju aktivnosti i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture i religije.
 8. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine (www.bebrina.hr/natjecaji).
  Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu:
  OPĆINA BEBRINA
  BEBRINA 81, 35254 Bebrina
  s naznakom: „Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture i religije“
  Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture i religije.
  Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
 9. U slučaju kad korisnik financiranja nije vratio financijska sredstva Općini, zbog neispunjavanja obveza na osnovi dodjele financijskih sredstava iz prethodnih godina, Općina će donijeti odluku da se prijave koje na natječaj dolaze od tog prijavitelja ne uzimaju u obzir.
 10. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo putem elektronske pošte na adresu opcina-bebrina@sb.t-com.hr

KLASA: 023-01/17-01/29
URBROJ: 2178/02-04-17-1
U BEBRINI, 20.03.2017 godine

Načelnik Općine BEBRINA
Stjepan Jakić

 

PRILOZI

 1. Obrazac A2 – tekst javnog natječaja,
 2. Obrazac A3 – upute za prijavitelje,
 3. Obrazac A6 – opis aktivnosti,
 4. Obrazac A7 – proračun aktivnosti,
 5. Obrazac A8 – popis priloga,
 6. Obrazac A10 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Rok za dostavu popunjenih obrazaca je 05. travnja 2017. godine u Općinu Bebrina.

Skip to content