9. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić

Godišnji obračun proračuna-naslovnica

Opći dio Prihodi

Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Opći dio proračuna- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Opći dio proračuna- Rashodi po izvorima financiranja

Opći dio Rashodi

Posebni dio proračuna- organizacijska klasifikacija

Posebni dio proračuna- programska klasifikacija

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine

5. c. Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi

5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

5.a. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

5.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

6. a. Odluka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

6.c. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

7. Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

8.Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

9. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop. zemljista za 2017

10. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

11. Odluka o kapitalnom ulaganju u javnu rasvjetu

12. Odluka o kapitalnom ulaganju u nerazvrstane ceste

13. Odluka o kapitalnom ulaganju u tematske parkove i poučne staze

14. Poslovnik Općinskog vijeća

15. Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnosg prostora u vlasništvu Općine Bebrina

16.Odluka o izmjeni odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Bebrina

Skip to content