9. sjednica Općinskog vijeća

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić

Godišnji obračun proračuna-naslovnica

Opći dio Prihodi

Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Opći dio proračuna- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Opći dio proračuna- Rashodi po izvorima financiranja

Opći dio Rashodi

Posebni dio proračuna- organizacijska klasifikacija

Posebni dio proračuna- programska klasifikacija

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine

5. c. Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi

5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

5.a. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

5.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

6. a. Odluka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

6.c. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

7. Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

8.Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

9. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop. zemljista za 2017

10. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

11. Odluka o kapitalnom ulaganju u javnu rasvjetu

12. Odluka o kapitalnom ulaganju u nerazvrstane ceste

13. Odluka o kapitalnom ulaganju u tematske parkove i poučne staze

14. Poslovnik Općinskog vijeća

15. Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnosg prostora u vlasništvu Općine Bebrina

16.Odluka o izmjeni odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Bebrina

Skip to content