9. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić

Godišnji obračun proračuna-naslovnica

Opći dio Prihodi

Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Opći dio proračuna- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Opći dio proračuna- Rashodi po izvorima financiranja

Opći dio Rashodi

Posebni dio proračuna- organizacijska klasifikacija

Posebni dio proračuna- programska klasifikacija

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine

5. c. Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi

5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

5.a. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

5.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

6. a. Odluka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

6.c. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

7. Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

8.Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

9. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop. zemljista za 2017

10. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

11. Odluka o kapitalnom ulaganju u javnu rasvjetu

12. Odluka o kapitalnom ulaganju u nerazvrstane ceste

13. Odluka o kapitalnom ulaganju u tematske parkove i poučne staze

14. Poslovnik Općinskog vijeća

15. Odluka o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnosg prostora u vlasništvu Općine Bebrina

16.Odluka o izmjeni odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Bebrina

Skip to content