10. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu

3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini

3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom. infrastrukutre u 2022. godini

3.c.II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

3.d. II. izmjene Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju

4. I. izmjene Programa utroška sredstava od nakande za nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini

5. II. izmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

6. II. izmjene utroška sredstava od zakupa u 2022. godini

7. Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu

8.a. Program građenja komunalne infrastrukutre za 2023. godinu

8.b. Program održavanja komunalne infrastukture za 2023. godinu

8.c. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

8.d. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

9. Program utroška sredstava od legalizacije u 2023. godini

10. Program utroška sredstava od zakupa polj. zemljišta

11. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu

12. Odluka o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2023. godinu

13. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti

14. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2023. godini 1

5. Odluka o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja pohađaju vrtiće

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje pol. stranaka i vijećnika s liste grupe birača u 2023

17. Odluka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite za 2022. godinu

17.a. Analiza sustava civilne zaštite na području općine Bebrina za 2022. godinu

18. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu

18.a. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite

19. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

20. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

21. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima općine Bebrina

22. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt izgradnje tržnica

24. Odluka o financiranju obroka školske kuhinje

25. Odluka o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice u 2023. godini

26. Odluka o kapitalnom ulaganju u bic. i pješ.-bickl. staze

27. Odluka o kapitalnim ulaganjima u projekte razvoja turističke infrastrukutre

28. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekte izgradnje parkova i javnih zelenih površina

29. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana djelovanja

29.a. Godišnji plan djelovanja

30. Odluka o izmjenama Odluke o javnoj usluzi sakupljanja otpada

Skip to content