9. Sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

3. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1) 3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1) 4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1) 5.

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu

22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća

21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

20. Odluka o isplati novčane naknade studentima u 2022. godini

19. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta

18. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Kamp odmorište Dubočac

17. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Pristanište Dubočac

16. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Biciklistička staza Sava

15. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Tematska staza od stabla do stabla

14. Odluka o kapitalnom ulaganju u projekt Staza krošnji

13. Odluka o kapitanom ulaganju u projekt Aktivna šuma

12. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za1.1.-30.6.2022.

12. a. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022.

11. Pravilnik o socijalnoj skrbi

10. Etički kodeks članova Općinskog vijeća Općine Bebrina

9. I. izmjena Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom… u 2022. godini

8. I. izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu

7. I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

6. I. izmjene Programa programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu za 2022. godinu

5. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukutre za 2022. godinu

4. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukutre za 2022. godinu

3. I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu

Skip to content