Proračun za 2017. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu Program utroška sredstava od zakupa u

Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2. odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na 31-12-2023 3.

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2022. g. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine Odluka

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu

Godišnji obračun proračuna-naslovnica

Obrazloženje godišnjeg izvještaja

Opći dio Prihodi

Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Opći dio proračuna- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Opći dio proračuna- Rashodi po izvorima financiranja

Opći dio Rashodi

Posebni dio proračuna- organizacijska klasifikacija

Posebni dio proračuna- programska klasifikacija

5.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

6.b. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017

5. c. Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi

 

Odluke uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. – Općina bebrina

Odluka o korekciji rezultata za 2017

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.

Odluka o usvajanju Izvješća Plana razvojnih programa 17

Obrazloženje godišnjeg izvještaja

 

II. izmjene i dopune proračuna

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bebrina za 2017. godinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2017. godinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalno skrbi na području Općine Bebrina u 2017. godini

II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

I. izmjene i dopune proračuna

Proračun

Razvojni programi

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Socijalni program

Program kulture, sporta i školstva

 

Polugodišnje ostvarenje 30.6.2017. – ispravak

Dopis

Opći dio Ispravak

 

Polugodišnje ostvarenje 30.6.2017.

Opći dio prihodi

Opći dio rashodi

Posebni dio

Posebni dio pozicije

Rezultat poslovanja

Bilješke

 

Plan proračuna za 2017. g.

Proračun Općine Bebrina 2017

Plan razvojnih programa

 

Prijedlog proračuna za 2017. g.

Prijedlog proračuna

Skip to content