Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu Program utroška sredstava od zakupa u

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2022. g. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine Odluka

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

2. odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na 31-12-2023

3. Odluka o usvajanju izvješća O IZVRŠAVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023.GODINU

3.a.Izvješće o izvršenju programa održavanja za 2023.

4. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komuunalne infrastrukture za 2023.godinu

4.a. Izvješće o izvršenju programa građenja za 2023.g.

5. Odluka o usvajanju izvješća o izvršavanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023.godini

5.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj sk

6ODLUK_1

6.a. izvješće o izvršenju programa javnih potreba u odgoju- obraz

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu

II. Izmjene Proračuna općine Bebrina za 2023. godine

II. Izmjene Programa održavanja kom. infrastrukture za 2023. godinu

I. Izmjene Programa u odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

 I. izmjene Programa korištenja sredstava od zakupa za 2023. godinu

I. izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu

I. izmjene Programa u soc. skrbi za 2023. godinu

 I. izmjene Programa građenja za 2023. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2023. godinu

I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

 

Polugodišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 30.6.2023. godina

Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu

 

Proračun Općine Bebrina 2023. godine sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

7. Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu

8.a. Program građenja komunalne infrastrukutre za 2023. godinu

8.b. Program održavanja komunalne infrastukture za 2023. godinu

8.c. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

8.d. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

9. Program utroška sredstava od legalizacije u 2023. godini

10. Program utroška sredstava od zakupa polj. zemljišta

11. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu

12. Odluka o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2023. godinu

Vodič za građane – proračun – 2023 – Općina Bebrina

Vodič za građane – proračun – 2023 – Općina Bebrina

 

Prijedlog proračuna Općine Bebrina 2023. godine sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Službena bilješka o preuzimanju Proračuna za 2023

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

Skip to content