3. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

2. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o predfinanciranju projekta -Nogometni kamp Legići Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja Odluka o izboru Mandatne komisije 2021- Odluka o izboru potpredsjednika

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1)

3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1)

4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1)

5. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture (1)

6. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza u 2021. godini

7. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zajedničkom komunalnom redarstvu

8. Odluka o izboru članova Komisije za statut, poslovnik i normativnuu djelatnost

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prirodne nepogode

10. Odluka o isplati naknade studentima u 2021. godini

11. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika za 1.1.-30.6.2021.

11.a. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1-1–30-6-2021-

12. Odluka o davanju suglasnosti za -Rekonstrukciju sportske građevine u Šumeću k.č. 919

13. Odluka o davanju suglasnosti za -Rekonstrukciju građevine DBD Banovci-

Skip to content