6. sjednica Općinskog vijeća

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

10. Odluka o izvršenju proračuna Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasnitvu Općine Bebrina

Odluka o isplati sredstava političkim strankama

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bebrina

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Odluka o naknadi rodiljama za rođenje djeteta u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju naknade za pohađanje programa igraonice

Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja

Odluka o usvajanju godišnjeg plana civilne zaštite

Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Plan i program korištenja sredstava od zakupa

Plan mreze dječijih vrtića

Program utroška sredstava od naknade za zad. nezakonito izgrađenih zgrada

5.Proračun za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

6. Proračun za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

7. Proračun za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

8. PROGRAM odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport Plan razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Skip to content